دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : ابوالحسن   فقیهی

پست الکترونیکی : a.faghihi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت دولتی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مدیریت دولتی

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1386/07/01

ابوالحسن فقیهی

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استاد

^